News‎ > ‎

การดำเนินการย้ายระบบอีเมล์ของสถาบัน

posted Nov 24, 2012, 10:55 PM by TNI GApps   [ updated Nov 25, 2012, 5:25 AM ]

ด้วยทางสถาบันฯ จะดำเนินการย้ายระบบอีเมล์เดิมไปใช้งานในระบบอีเมล์ใหม่ผ่านโปรแกรม Google Apps  โดยการย้ายระบบอีเมล์ดังกล่าวจะดำเนินการใน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.  ซึ่งในช่วงเวลาการดำเนินการย้ายระบบดังกล่าว  อาจมีผลกระทบต่อการรับ-ส่งอีเมล์ของสถาบันฯเป็นบางช่วงเวลา  โดยหลังจากมีการย้ายระบบอีเมล์แล้วสามารถเข้าใช้งานอีเมล์ของสถาบันฯ ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 : ผ่าน URL ของระบบอีเมล์ของสถาบัน คือ http://webmail.tni.ac.th  

วิธีที่ 2 : ผ่าน URL ของ Gmail โดยตรงที่ www.gmail.com   

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

2644,2643

Comments